Alapító okirat

alapito.jpg

ALAPÍTÓ OKIRAT

Eskün innen, Obsiton túl- Honvédelmi Alapítvány az MH Pápa Bázisrepülőtér és jogelőd szervezetei állományába tartozó hivatásos és szerződéses katonák, valamint közalkalmazottak megsegítéséért
és a honvédelmi neveléséért

ALAPÍTÓ OKIRATA

Preambulum

Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A–F. §-ai valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján az alábbi jogi személyiséggel rendelkező alapítvány létrehozását határoztam el:

1) Az Alapító:
Buczkó Imre (szül. hely, idő: Szombathely, 1949.08.07., an.: Vörös Gizella) (.....) sz. alatti lakos

2) Az Alapítvány neve:
„Eskün innen, Obsiton túl”- Honvédelmi Alapítvány az MH Pápa Bázisrepülőtér és jogelőd katonai szervezeteinek állományába tartozó hivatásos és szerződéses katonák, valamint közalkalmazottainak megsegítéséért és a honvédelmi neveléséért.

3)     Az Alapítvány székhelye, működési területe:
Székhelye: Helyőrségi Művelődési Otthon 8500 Pápa, Huszár ltp. 3.
    
Az Alapítvány hatóköre: nemzetközi

4)     Az Alapítvány célja, jogállása:

4.1    Az Alapítvány önálló jogi személy.

4.2    Az Alapítvány a bejegyzését követően az 2011. évi CLXXV. tv. 18. §-ának megfelelően az alábbi tevékenységeket – mint cél szerinti tevékenységet végzi:
4.2.1.    Általános tevékenységek:
4.2.1.1.     Anyagi támogatás nyújtása szociális rászorultság alapján,
4.2.1.2.     Családsegítés,
4.2.1.3.     A haza szolgálatában kiemelkedő helytállást nyújtó hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állomány (továbbiakban személyi állomány) elismerése,
4.2.1.4.     A honvédelmi nevelés elősegítése,
4.2.1.5.     Részvétel a katonai szervezetek civil rendezvényein, azok rendezésének támogatása,
4.2.1.6.     Pályázat alapján ösztöndíj a személyi állomány tagjainak kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, - meghatározott számú - gyermekei részére,
4.2.1.7.     A magyar repülés, azon belül kiemelten a magyar katonai repüléssel összefüggésben hagyományápoló tevékenység folytatása, megemlékező összejövetelek szervezése.
4.2.1.8.     Hagyományőrző és nyugdíjas szervezetekkel történő együttműködés az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében.


4.2.2.    Gazdasági-vállalkozási tevékenységek:
4.2.2.1. „Katonai” és „katonai repülés” témájú emléktárgyak, kiadványok készítése, és az ezek értékesítéséből befolyt összeg felhasználása a közhasznú tevékenység finanszírozására.

4.3    Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásaiból bárki részesülhet, szolgáltatásait a céljából adódó kötöttségek figyelembe vételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.

4.4    Az Alapítvány célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:
4.4.1    A minden év július 31-ig beérkezett pályázatok elbírálását ösztöndíj kibocsátása 10 hónap időtartamban (szeptembertől-júniusig) 2 fő általános iskolai, 1 fő középiskolai tanulmányt folytató, az ezt megelőző tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményt elért kiskorú gondozott részére, akinek szülője/nevelőszülője a személyi állomány tagja. Az ösztöndíj havi mértéke általános iskolai ösztöndíj esetén a ösztöndíj alap 1/40 része, középiskolai ösztöndíj esetén 2/40 része.
4.4.2    Minden év augusztus 18-án, a Pápai hősök és áldozatok emléknapja alakalmából 1 fő tiszti, 1 fő közalkalmazotti, 2 fő altiszti és 2 fő szerződéses legénységi állomány kategóriába tartozó, az MH Pápa Bázisrepülőtér állományában szolgálatot teljesítő személy kiemelkedő tevékenységének elismerése. Az elismerés mértéke az elismerési alap 1/6 része.
4.4.3    A minden év október 31-ig beérkezett pályázatok elbírálást követően egyszeri szociális juttatás nyújtása a szolgálati nyugállományú és aktív személyi állomány nehéz anyagi körülmények között élő, nem több, mint tíz tagja részére. A juttatás mértéke nem lehet kevesebb, mint 20.000 HUF, ám együttes értéke nem haladhatja meg az 1.000.000 HUF értéket.
4.4.4    Együttműködve az MH Pápa Bázisrepülőtérrel (továbbiakban MH PBRT) az általános és középiskolai tanulmányokat folytató diákok részére ismeretterjesztő foglalkozások, vetélkedők és szabadidős rendezvények szervezése a honvédelmi nevelés elősegítése és a haza védelme fontosságának hangsúlyozása céljából.
4.4.5    A Légierő haderőnemhez tartozó jelenleg is működő és megszűnt katonai szervezetek csapatünnepei alkalmából tartott megemlékezések támogatása az aktív, és a nyugállományú katonák bevonásával.
4.4.6    Lehetőségeihez mérten aktív szerepet vállal a légierő vonatkozásában kifejtett hagyományőrző tevékenység támogatásában, megemlékező találkozók szervezésében.
4.4.7    Családtámogató tevékenység kifejtése az MH PBRT családi napjainak támogatásával.


5) Az Alapítvány induló vagyona:
Az Alapító által rendelkezésre bocsátott összesen 50.000,-Ft, azaz: Ötvenezer forint készpénz, mely összeget az Alapító a Raiffeisen Bank pápai fiókjánál az Alapítvány nyilvántartásba vételéig letéti bankszámlán helyezett el. Az Alapító a működés megkezdéséhez szükséges vagyont bocsátja az alapítvány rendelkezésére és lehetővé teszi, hogy az alapítványhoz bárki csatlakozzon, az „Eskün innen, Obsiton túl” – Honvédelmi Alapítvány az MH Pápa Bázisrepülőtér és jogelőd szervezetei állományába tartozó hivatásos és szerződéses katonák, valamint közalkalmazottak megsegítéséért és a honvédelmi neveléséért, nyílt alapítványként kíván működni.
Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre egyszeri támogatás, ösztöndíj formájában, valamint az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel.
5.1 Az Alapítvány induló vagyona és annak kamatai, valamint a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel az Alapítvány céljainak elérése érdekében.

5.2 Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja.

5.3. Az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.

5.4. Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt.

5.5. Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki.

5.6. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Az Alapítvány mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők, az Alapítvány által nyújtott juttatásokat, szolgáltatásokat ismertető írásbeli tájékoztatókat, az Alapítvány működésére vonatkozó adatokat valamint a beszámolókat a Kuratórium elnöke a jelen Alapító Okirat 6.4. pontja alapján hozza nyilvánosságra a szolgáltatások és juttatások, valamint az Alapítvány nyilvános működésének biztosítása és megismerhetősége érdekében.
Az Alapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

5.7. Az Alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében az Alapítvány fő-és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

5.8. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, de elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, céljai megvalósítását nem veszélyeztetve folytathat, és gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag az Alapító Okiratban megjelölt célokra és tevékenységére fordíthatja.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről     és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 34. § /1./ bekezdésének d.) pontja szerint     az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és     azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A fenti törvény 2. § 22. pontja szerinti közvetlen     politikai tevékenységet nem végez.
Az Alapítvány az alapítványokra illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik.
Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.

5.9. Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatást kivéve – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az Alapítvány vállalkozásának fejlesztéshez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

Az alapítvány, az alábbi tevékenységek folytatásával kívánja a fenti céljait megvalósítani:

70.22.14. Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás
78.2. Munkaerő kölcsönzés
84.12.14. Szabadidős, kulturális és vallási szolgáltatás igazgatása
84.22.12. Polgári védelem
84.25.19. Egyéb tűzvédelem
85.5 Egyéb oktatás
85.60. 10. Oktatást kiegészítő szolgáltatás
88.1., 88.10., 88.10.1. Idősek és fogyatékkal élők szociális ellátása bentlakás nélkül
88.99.12. Jóléti szolgáltatás bentlakás nélkül
88.99.11. Egyéb m.n.s. gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás
91.04.12. Védett természeti érték bemutatása
93 Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység
94.99.13. Speciális csoportok védelme
94.99.16. Kulturális, szabadidős egyesületi tevékenység
94.99.17. Egyéb közösségi, társadalmi szervezeti tevékenység

6) Az Alapítvány kezelő szerve:
a Kuratórium, melynek létszáma 3 fő.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

1.a Kuratórium elnöke: Negyedi János (szül. hely, idő: Cegléd, 1964.12.22., an.: Kónya Mária) (.....) sz. alatti lakos;

2. Szolga Gábor (szül. hely, idő: Várpalota, 1970.08.08., an.: Csóri Julianna) (.....) sz. alatti lakos

3. Magasdi György (szül. hely, idő: Nagykanizsa, 1962.10.14., an.:Budai Mária) (.....) sz. alatti lakos

6.1. Az Alapítvány képviselője (a Kuratórium tagjai közül): - a Kuratórium elnöke
A Kuratórium az Alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosíthat. A képviseleti jog gyakorlásának módját, illetve terjedelmét a Kuratórium a Szervezeti és Működési Szabályzatában jelöli meg.

6.2. A kuratóriumi tagokat az Alapító határozatlan időre kéri fel, amely megbízatás csak indokolt esetben /Ptk. 74/C.§ (6) bek./ vonható vissza. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása. Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az Alapító – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat [Ptk. 74/C. § (3) bek.].

6.3. A Kuratórium vagy annak tagja által feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány a felelős. A kuratóriumi tag az általa e minőségében az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel [Ptk. 74/C. § (5) bek.].

6.4. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítót, valamint az Alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.

6.5. A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról, leírást kapnak.
6.6. A kuratóriumi ülések időpontját, napirendjét az ülés időpontja előtt 8 nappal az Alapítvány saját internetes honlapján (www.obsitos.tars.tk) nyilvánosságra kell hozni.
6.7. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor mindhárom tag jelen van.  A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség nem lehetséges.
6.8. A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).

6.9. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt olyan személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
6.10. A Kuratórium döntéseiről az Elnök az érintetteket írásban értesíti és gondoskodik a határozatoknak az Alapítvány saját internetes honlapján (www.obsitos.tars.tk) való megjelentetéséről.

 A Kuratórium feladatai közé tartozik:

a.) az Alapítvány céljainak, tevékenységének minél szélesebb körű megismertetése,
b.) az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatala,
c.) az alapítványi célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározása, az Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódó szervezési munka ellenőrzése,
d.) az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadása, döntés az adományok, támogatások, felajánlások elfogadásáról,
e.) az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők, illetőleg az alapítványi célok megvalósulását elősegítők részére ösztöndíj meghatározása, odaítélése, folyósítása,
f.) a Kuratóriumi tagok díjazásának és költségtérítésének elfogadása és megállapítása azzal a megkötéssel, hogy a kuratórium tagjai részére kizárólag abban az esetben és kizárólag olyan mértékben nyújtható díjazás vagy folyósítható költségtérítés, amely az alapítvány céljának megvalósítását és tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti,
g.) az előző évről készített beszámoló jelentés elfogadása,
h.) döntés vállalkozás létesítéséről, vagy abban való részvételről.

A Kuratórium elnökének feladata:
a.) a Kuratórium működésével kapcsolatos döntés előkészítése, a döntések végrehajtásának előkészítése, a végrehajtás megszervezése,
b.) az Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódó szervezési munka elvégzése,
c.) az előző évről készített beszámoló előkészítése, előterjesztése,
d.) javaslattétel az esetleges jövedelem felhasználására,
e.) ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a kuratórium megbízza,
f.) beszámol külső szervekkel történő tárgyalásairól.
g.) a kuratóriumi ülések összehívása, levezetése,
h.) Az éves feladatterv előterjesztése és az éves gazdálkodás figyelemmel kísérése.

6.11. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a Kuratórium Elnöke bármelyik kuratóriumi taggal együtt jogosult.

6.12. Az Alapítvány képviselője és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagjai az Alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá-és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az Alapító és hozzátartozói, valamint az Alapítóval bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére valamint a Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak.

6.13. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél betölt.

7) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

8) Az Alapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyv 74/E. § -ában foglalt rendelkezések az irányadóak. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – hozzájárulása mértékéig az Alapítót illeti meg.

9) Az Alapító alapítói jogainak gyakorlására – cselekvőképességének elveszítése vagy halála esetén –:
Pánczér László (szül. hely, idő: Pápa, 1963.07.13., an.: Tánczos Emma) (.....) sz. alatti lakos jelöli meg.

10) Az Alapító rögzíti, hogy amennyiben az Alapítvány éves bevétele az 5.000.000,- (ötmillió) forintot eléri vagy meghaladja, az Alapító gondoskodik felügyelő szerv létrehozásáról.

11) Az Alapítvány mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyről a kuratóriumi tagok egyszerű szótöbbségi döntéssel döntenek.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
f) az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
Az Alapítvány mint közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe valamint a működése során keletkezett iratokba bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az iratokba való betekintést a kuratórium elnöke biztosítja az érdeklődő számára, előzetes időpont egyeztetést követően az Alapítvány székhelyén, felügyelet mellett.
Az Alapítvány mint közhasznú szervezet köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

12) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A–74/F. §-ai, az 2001. évi CVI. törvény, valamint a 2011 évi CLXXV. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

13) Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Veszprémi Törvényszék nyilvántartásba vételével jön létre. A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az alapító okirat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló végzés jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
A közhasznú jogállás megszerzésének feltétele, hogy a Veszprém Megyei Bíróság az Alapítványt határozatával jogerősen közhasznú szervezetté minősítse.

X

Szerzői jogvédelem alatt áll

Védett weboldal!